This post is also available in: Español ( Panyòl)

APÈSI ANYÈL POU 2021

Aksyon Odasye Ijan

pou Timoun, Fanmi ak Kominote yo
Moman sa a se moman pa nou pou nou fè li kòmsadwa. Kijan nou ka mete tèt nou ansanm antanke kominote toupatou nan lemond, avèk lanmou e avèk aksyon, pou n asire ke tout timoun pwospere? Vini jwenn ak Fondasyon W.K. Kellogg pou kreye yon fiti ki ekitab.
APÈSI ANYÈL POU 2021

Aksyon Odasye Ijan

pou Timoun, Fanmi ak Kominote yo
Moman sa a se moman pa nou pou nou fè li kòmsadwa. Kijan nou ka mete tèt nou ansanm antanke kominote toupatou nan lemond, avèk lanmou e avèk aksyon, pou n asire ke tout timoun pwospere? Vini jwenn ak Fondasyon W.K. Kellogg pou kreye yon fiti ki ekitab.
APÈSI ANYÈL POU 2021

Aksyon Odasye Ijan

pou Timoun, Fanmi ak Kominote yo
Moman sa a se moman pa nou pou nou fè li kòmsadwa. Kijan nou ka mete tèt nou ansanm antanke kominote toupatou nan lemond, avèk lanmou e avèk aksyon, pou n asire ke tout timoun pwospere? Vini jwenn ak Fondasyon W.K. Kellogg pou kreye yon fiti ki ekitab.
EDITORYAL SOU LIDÈCHIP

MOMAN AN SE KOUNYE A

Evènman de (2) dènye lane yo klere je nou sou inegalite pwofon ki genyen yon fason ineran nan sistèm ak enfrastrikti nou yo. Mond lan ap lite ak yon konsiderasyon rasyal epi li te temwen enpak divizyon sosyal ak ekonomik yo genyen ak fason yo menase kominote yo, menm demokrasi a.
EDITORYAL SOU LIDÈCHIP

POU GEN ODAS

Otan de (2) lane ki sot pase yo te ka fè mal epi prezante gwo difikilte pou anpil moun, gen yon opòtinite ak responsabilite ki prezante devan nou. Nan moman an la a, kondisyon yo reyini devan nou pou nou kreye vre chanjman dirab. Pa gen anyen ki pi piti pase aksyon ki pi odasye yo ki nesesè pou asire ke tout timoun pwospere.
ISTWA KI BAY ENSPIRASYON

CHAK TIMOUN AP PWOSPERE

Objektif nou ak Every Child Thrives se sa tousenpleman – nou vle chak timoun pwospere. Vin jwenn nou pou rakonte istwa w sou aksyon, espwa ak enpak.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Soti nan istwa ki kout nan plizyè lang rive nan kouvèti apwofondi ak plis ankò, Every Child Thrives montre nou sa ki posib, ak sa ki fonksyone pou kominote yo – nan vwa moun ki mennen chanjman yo.
ISTWA NOU YO SOU VIDEYO

DEWOULMAN ISTWA SOU VIDEYO

Konsantre w sou travay ekstraòdinè k ap fèt sou teren an atravè videyo sou pwoblèm, opòtinite ak leson nan kominote ki toupatou nan mond. Men yon apèsi de kèk nan nouvo videyo ane sa a.
PWEN ENPÒTAN SOU KONESANS

APADE SIBVANSYON AN

Nou toujou kontinye aprann atravè eksperyans travay nou e atravè patenarya nou yo. Ale gade nouvo resous yo ki yomenm pataje istwa, done ak enfòmasyon WKKF ak benefisyè nou yo te ofri ane dènyè.
TRANSPARANS

ANE FISKAL 20-21

Fondasyon an te ofri pi gwo kantite nouvo angajman sibvansyon li te genyen jiska jodi a, li te apwouve $483 milyon nouvo angajman sibvansyon – ki gen ladan yon ogmantasyon nan peman yo te anonse k ap fèt nan mwa oktòb 2020 an, pou reponn ak demann ijan nan kominote yo.
KONSÈY NOU AN

FÈ KONESANS ADMINISTRATÈ NOU YO

Nèf lidè ekstraòdinè sèvi nan konsèy administrasyon WKKF la ki pote yon divès ekspètiz ak pasyon pou eritaj nou an, misyon nou ak avni nou an. Kòmanse vwayaj ou a Every Child Thrives lè w rankontre administratè nou yo pandan y ap akeyi w nan istwa travay enkwayab pandan ane ki sot pase a.